TIP na dnešní den, 28. březen 2020: Zvědomění hloubky našeho vnímání a přístupu v 3D - v trojrozměrné úroveni vědomí...

Všímejte si, napadne-li vás porovnání či hodnocení ... nejde tady přitom ani o srovnávání či hodnocení s  druhými, klidně může jít o vás samotné...př. to mohlo být lepší, nepodařilo se mi, udělal bych to líp, apod. ... jen si všímejte, nehodnoťte... uvědomte si, čeho jste si všimli, a buďte vděční, za cokoliv, co jste  dokázali zvědomit ... uvědomění, kde se nacházíte, je vašim darem pro dnešní den... uvědomění je výchozím bodem, ze kterého můžete vykročit jiným směrem... prožijte den v poznání a přijetí 

zamyšlení: co je lepší a dokonalejší - puk růže, nebo rozkvetlá růže? .... ( možná, že perfektní a dokonalý puk dozrává do perfektní a dokonalé růže...)  

Vědomí - brána k svobodnému sebe vyjádření.

 

Svobodné sebe-vyjádření odráží soulad s naší vlastní Podstatou

(člověk - multidimenzionální Bytost...obnovením souladu jednotlivých dimenzí - tělesné/ hmotné úrovně, emoční, mentální, úrovně záměrů vůle, úrovně záměrů Duše - si dáváme šanci k žití smysluplného Života v naplnění, radosti, hojnosti...) 

Příležitosti současnosti…

restrukturalizace myšlenkových paradigmat/ vzorců myšlení (transformace strachu v odvahu, myšlení oddělenosti: já – a ti druzí v my všichni, …) harmonizace sil uvnitř sebe sama i směrem do okolí (rovnovážné používání mužsko-ženských sil/ rozumových-citových…) porozumnění sobě samému i světu kolem (uvědomění si svých kvalit a kvalit druhých, nehodnocení, nevylučování,…) zborcení „pevných“ struktur myšlení/ chování/ života...

Covid-19, co nabízí?

Jaký přístup, volbu můžeme zvolit v dnešních dnech… Koronavirus se šíří velkou rychlostí a každý z nás nějak reaguje na tuto novou, rychle se měnící, situaci… Máme možnosti, jak odpovídat: můžeme svou pozornost věnovat neustálému sledování zpráv o počtu úmrtí, o uzavírání škol, obchodů, společenských událostí, atd…. nebo vyhodnotit situaci a zařídit se… Co tedy...

Rok 2020 – prožít s jasným záměrem nebo …?

Rok 2020 můžeme prožít, stejně jako každý jiný rok, s jasným záměrem nebo tak, jak jej bude život předkládat. Svou volbou určíme, jakým směrem budou naše limitované zdroje energie, peněz, času a kreativity proudit, čemu budeme dávat pozornost, ale také, zda se necháme rozptylovat a své zdroje „unikat“. Čemu dáváme pozornost, to roste… Věnujeme-li si...

V čem spočívá spokojenost, štěstí, pocity pohody a radosti…

v míře souladu člověka se sebou samým, v míře svobodného projevu toho, kým je… Souladu lze dosáhnout: uvědoměním si, kým člověk ve své Podstatě je laskavým přijetím „stínů“ dočasně překrývajících onu Podstatu konáním ze „svého středu“, tedy ze své Podstaty Jak zjistit svou Podstatu, jak zjistit kým člověk je? je mnoho úrovní, a každá odráží...

Prvotní misinterpretace ( nepřesné vysvětlení stavu věcí)…

Základním nepřesným a tedy zavádějícím pohledem na stav věcí, událostí a situací je z hlediska NEDOSTATKU. Nedostatku energie, peněz, vyhovujících vztahů, lásky, tolerance, zdraví, nedostatku sebevědomí, práce, radosti, smysluplnosti, spokojenosti, atd. … Nedostatek je forma myšlenek, limitujících, zabraňujících volnému průtoku a volné změně. Znamená oddělení od celku. Vědomí nedostatku je vetkáno v myslích více než...